ตำบลนาหว้า
ความเป็นมา

ตำบลนาหว้าเป็นตำบลเก่าแก่ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2112 ซึ่งมีชนเผ่า
หลายชนเผ่าได้พากันอพยพมาจากตอนเหนือของเมืองหลวงพระบาง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
อยู่เป็นชนกลุ่มแรก ซึ่งประกอบด้วย ชนเผ่าผูไท ไทญ้อ และไทยอีสาน
สมัยเมื่อเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่นั้น บริเวณที่ตั้งบ้านนาหว้าในปัจจุบัน พื้นที่
ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเหมาะแก่การทำนา และมีต้นหว้าขึ้นอยู่ทั่วไปโดยมาก
ในที่ทำนา ชาวบ้านจึงมารวมกัน เรียกว่า "บ้านนาหว้า" สืบต่อกันมา
ถึงปัจจุบัน

วัดพระธาตุประสิทธิ์
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาคูณใหญ่ และ ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นางัว, ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากร 32,274 คน และจำนวนหลังคาเรือน 7,112 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน เช่น ทอผ้าไหมมุก ลายลูกแก้ว
ผ้าย้อมคราม ฯลฯ

 

ตำบลท่าเรือ
ความเป็นมา

ตำบลท่าเรือ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนาหว้า มีจำนวนหมู่บ้าน
ทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าเรือ หมู่ 2 บ้านท่าเรือ หมู่ 3
บ้านนาซ่อม หมู่ 4 บ้านนาซ่อม หมู่ 5 บ้านบะหว้า หมู่ 6
บ้านสามแยก หมู่ 7 บ้านบะหว้า

สภาพทั่วไปของตำบล
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกและด้านเหนือ
มีพื้นที่ติดกับหนองน้ำและลำห้วย ทำให้ไม่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้
น้ำเพื่อการเกษตร ทางทิศใต้เป็นดินลูกรัง แต่อุดมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณ
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.นางัว และ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,656 คน
และจำนวนหลังคาเรือน 1,039 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม การทำหัตถกรรม แคน พิน โหวด
อาชีพปริศนา ทำตุ๊กแกและปลิงตากแห้ง ส่งออกต่างประเทศ

 

ตำบลเหล่าพัฒนา
ความเป็นมา

ตำบลเหล่าพัฒนา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาเหว้า ประกอบด้วย
หมู่บ้าน 12 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านดอนศาลา หมู่ 2 บ้านดอนปอ หมู่ 3
บ้านนาน้อย หมู่ 4 บ้านนาน้อย หมู่ 5 บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 6 บ้านหนองดุด
หมู่ 7 บ้านดอนปอ หมู่ 8 บ้านหนองดุด หมู่ 9 บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 10
บ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ 11 บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 12 บ้านนาน้อย

สภาพทั่วไปของตำบล
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และสัตว์ป่า
นานาชนิด มีแหล่งน้ำที่มีปลาชุกชุม (ปลาชะโด) มีต้นกกขึ้นตามหนองน้ำมากมาย
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านนาเมืองจ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,573 คน
และจำนวนหลังคาเรือน 1,910 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพรอง ทอเสื่อกก ผลิตภัณฑ์จากกก ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่

 

ตำบลนาคูณใหญ่
ความเป็นมา

ตำบลนาคูณใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาเหว้า ประกอบด้วย
หมู่บ้าน 6 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านม่วง หมู่ 2 บ้านนาคูณใหญ่ หมู่ 3
บ้านนาคูณใหญ่ หมู่ 4 บ้านนาคูณน้อย หมู่ 5 บ้านหัวงัว หมู่ 6 บ้านนาคูณน้อย

สภาพทั่วไปของตำบล
มีพื้นที่ทั้งหมด 13 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,125 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร
6,906 ไร่ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนมาก มีลำน้ำและลำห้วยไหลผ่าน มีหนองน้ำอยู่มาก
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,509 คน และ
จำนวนหลังคาเรือน 784 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม มีศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานทุกชนิด

 

ตำบลนางัว
ความเป็นมา

ตำบลนางัว เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนาหว้า
ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนางัว หมู่ 2 บ้านนางัว หมู่ 3
บ้านอูนนา หมู่ 4 บ้านนากระทืม หมู่ 5 บ้านนาคอย หมู่ 6 บ้านกุดน้ำใส หมู่ 7
บ้านสามัคคี หมู่ 8 บ้านนางัว หมู่ 9 บ้านโนนกุง หมู่ 10 บ้านนาคอย หมู่ 11
บ้านอูนนา หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 บ้านนาคอย

 สภาพทั่วไปของตำบล
มีเนื้อที่ทั้งหมด 59,735 ไร่
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าเรือ และ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.สกลนคร
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,056 คน และ
จำนวนหลังคาเรือน 1,258 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม มีกลุ่มทอผ้าในตำบลนางัว ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
และเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

     
  VATTHATPRASIT  NAWA NAKHONPANOM
 
  02/21/2019 12:36 PM