“พระธาตุประจำวันพุธ (กลางคืน)”

พระธาตุประจำวันพุธ คือ “พระธาตุมรุกขนคร” ซึ่งประดิษฐานอยู่
ณ วัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครพนมไป
35 กิโลเมตร "พระธาตุมรุกขนคร" โดยองค์พระธาตุมีลักษณะรูปทรงที่คล้ายองค์พระธาตุพนม
ที่สร้างในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 พรรษา มีความสูงประมาณ 40 เมตร
วัดมรุกขนคร มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต จนเมื่อถึงปี พุทธศักราช 2320
ตัวเมืองได้ถูกน้ำกัดเซาะจนตลิ่งพัง และยังเกิดโรคระบาดในเมือง ทำให้มีผู้คนตายจากโรคระบาด
เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้ย้ายที่ตั้ง ไปที่บ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
โดยที่บริเวณนั้นมีชื่อว่า “บ้านเมืองเก่า” และจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมีซากปรักหักพัง ของเมือง
และวัดให้เห็นอยู่ในบริเวณ โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ แต่ในปัจจุบันได้รับ
การบูรณปฏิสังขรณ์และยกเป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
วัดมรุกขนคร เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและผู้คน ซึ่งก่อให้เกิดความรัก
และความสามัคคี และยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำแต่คุณงามความดี เป็นสถานที่สำคัญ
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นปูชนียสถาน ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป


คาถาบูชาดวงสำหรับคนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) คือ
คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ ชื่อคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุทร โดยสวดวันละ 12 จบ

 

VATTHATPRASIT  NAWA NAKHONPANOM
 
  02/21/2019 12:44 PM