โรงเรียนบ้านนาหว้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอ เป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนคุณธรรม
ชั้นนำรุ่นแรก ปีการศึกษา 2550 หรือโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนและวัดจึงมีความสัมพันธ์กัน
อย่างเหนียวแน่นเรื่อยมา ไม่ว่าจะมีความสำคัญใดๆ ก็นำนักเรียนเข้าวัด ทำบุญใส่บาตรปฏิบัติธรรม
ร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งไปเรียนที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์มีความรัก ผูกพัน และเลื่อมใสศรัทธาในวัดธาตุประสิทธิ์ เราได้พบเจอผู้แสวงบุญมากมาย
หลายคณะในแต่ละวัน แต่ยังขาดผู้คอยบริการต้อนรับและช่วยเหลือให้คำแนะนำเกี่ยวกับศาสนสถาน
ที่สำคัญของวัด

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะช่วยบริการผู้ที่มาแสวงบุญ
เหล่านั้นให้ได้รับความสะดวกสบาย ได้ชมศาสนสถานที่สำคัญของวัดครบทุกจุด เรียกได้ว่า
อิ่มบุญสบายใจ เมื่อได้ไปวัดธาตุประสิทธิ์ เป็นกิจกรรมที่สามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชน
อย่างแท้จริง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับตนเอง คือได้ฝึกฝนการทำงานเป็นหมู่คณะ
มีความสามัคคี รู้จักรับผิดชอบ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อีกทั้งกับสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เพื่อทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 85 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
มีพระชนมายุ 60 พรรษา
3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์พระธาตุประสิทธิ์ ซึ่งเป็นพระธาตุฯ ประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี และแหล่ง
ท่องเที่ยวของอำเภอนาหว้า
4. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้พัฒนาทักษะการคิดจัดการแก้ปัญหา มีความเชื่อมั่น
ในตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. เพื่อรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าไทญ้อบ้านนาหว้า สนองพระราชดำรัสที่ว่า การรักษาวัฒนธรรม คือ
การรักษาชาติ

บทสรุปการดำเนินงานโครงการ

จากการวางแผนการทำโครงงาน อาสามัคคุเทศก์น้อยไทญ้อ วัดธาตุประสิทธิ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก
คือ ต้องการช่วยเหลืองานวัดธาตุประสิทธิ์ ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรมาทำหน้าที่บริการต้อนรับ ให้คำแนะนำผู้แสวงบุญที่มาไหว้องค์พระธาตุประสิทธิ์ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี และเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับสังคมด้วย ถือเป็นการทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตี
2600 ปี แห่งการตัสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โครงงานนี้จึงได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก
เพราะเห็นว่าเป็นเพียงเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาแต่คิดทำงานใหญ่เกินตัว หรือตัวเล็กแต่ใจใหญ่ ในการ
ทำงานช่วงแรกก็มีอุปสรรคและปัญหามากมาย ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงาน แต่นักเรียนก็ได้รับ
คำชี้แนะจากท่านเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ ได้รับกำลังใจและการสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า คณะครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน
และคณะกรรมการวัดธาตุประสิทธิ์ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นของนักเรียนจิตอาสากลุ่มนี้ ทำให้โครงงาน
อาสามัคคุเทศก์น้อยไทญ้อ วัดธาตุประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาหว้า ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้เป็นอย่างดี

ส่วนที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ชุมชน และสังคม

1. วัดธาตุประสิทธิ์ ได้มัคคุเทศก์ไปช่วยบริการต้อนรับและให้คำแนะนำผู้มาแสวงบุญ ในวันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. วัดมีบุคลากรมาช่วยทำงานวัดเพิ่มขึ้น เช่น ทำความสะอาดบริเวณวัด ห้องสุขา ช่วยลำเลียงแผ่นกระเบื้อง
มุงหลังคาในช่วงก่อสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ จัดโต๊ะเก้าอี้ เป็นต้น
3. ผู้สูงอายุที่เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ใช้บริการคลายกล้ามเนื้อจากการบีบนวด
4. ประชาสัมพันธ์วัดธาตุประสิทธิ์ ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป
5. เกิดความผูกพัน ความสามัคคี ของสมาชิกในกลุ่ม และนักเรียนกับคนในชุมชน

ส่วนที่เกิดประโยชน์กับผู้ทำโครงการ

1. ได้ฝึกทักษะการคิด หาวิธีการจัดการกับปัญหา ฝึกการทำงานเป็นทีม
2. ได้สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ เสียสละแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมส่วนรวม
3. ได้ฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ถูกเวลา ฝึกทักษะทางสังคม
4. ได้พัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ให้เกิดความมั่นใจ ภูมิใจ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 
   
 
 
ฟังเพลงออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง  ฟังเพลงออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง  ฟังเพลงออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ฟังเพลงออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
  VATTHATPRASIT  NAWA NAKHONPANOM
 
  08/21/2019 1:41 PM