พระธาตุมหาชัยองค์เดิม สร้างเมื่อ พ.ศ.2518 โดยดำริของหลวงปู่ หลังจากหลวงปู่นำ
พาญาติโยมมาสร้างบ้านมหาชัย และสร้างวัดโฆษการาม ต่อมาจึงดำริที่
จะสร้างพระธาตุขึ้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธ
โดยได้รับความร่วมมือจากญาติโยมชาวตำบลมหาชัยทุกหมู่บ้าน ได้นำเอาหินลูกรัง
และดินมากองรวมกันให้เป็นเนินสูง เพื่อจะให้เป็นฐานพระธาตุ จนได้เนินสูงพอสมควร

ต่อมาได้มีหน่วยงานของทางราชการมาช่วย เช่น หน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.)
ได้นำรถแทรกเตอร์มา ช่วยทำฐานพระธาตุเพียงหยาบๆ จนได้ฐานพระธาตุ
กว้าง 17 เมตร ยาว 23 เมตร สูง 4.50 เมตร การสร้างพระธาตุหลวงปู่ ได้ดำเนินการ
สร้างแบบค่อยเป็นค่อยไปอาศัยกำลังจากญาติโยมและพระภิกษุสามเณรในวัด

พ.ศ. 2512 ศิษย์หลวงปู่คนหนึ่งคือ พระมหาเฉวต   วชิรญาโณ จำพรรษาอยู่ที่
นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ได้เดินทางมาเยี่ยมนมัสการหลวงปู่และได้นำเอา
พระอรหันตสารีริกธาตุ ของพระอัญญาโกณฑัญญะปฐมสาวก ถวายแด่หลวงปู่
เพราะเลื่อมใสเห็นว่าหลวงปู่กำลังสร้างพระธาตุ

พ.ศ. 2514 หลวงปู่ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุขึ้น โดยได้อาราธนา
พระเทพรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครพนมในสมัยนั้น มาเป็นประธานในพิธีสงฆ์
ทางบ้านเมืองได้เชิญ พลตรียง  ณ นคร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน
แต่ท่านผู่ว่าติดราชการจึงให้พันตรี อรุณ  สังฆบรรณ ปลักอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้า
กิ่งอำเภอปลาปาก มาทำหน้าที่เป็นประธานแทน เมื่อเสร็จจากพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว
ได้ลงมือก่อสร้างองค์พระธาตุโดยพระมหาเฉวต  วชิรญาโณ เป็นช่าง และนายทองดี  ศรีสุวงค์
เป็นผู้ช่วย ได้ก่อสร้างขึ้นมาจนเป็นพระธาตุรูป 8 เหลี่ยม สูงประมาณ 7 เมตร ในการก่อสร้าง
องค์พระธาตุได้อาศัยกำลังทรัพย์จากญาติโยมชาวตำบลมหาชัย และตำบลใกล้เคียง
ได้บริจาคในรูปปัจจัยบ้าง วัสดุก่อสร้างบ้าง เช่น หิน ซึ่งถากเป็นแผ่น กว้าง 15 เซนติเมตร
ยาว 30 เซนติเมตร หนา 10 เซนติเมตร

พ.ศ. 2515 นายพิศาล   มูลศาสตร์สาทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสมัยนั้น เดินทาง
มาตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลมหาชัย ท่านได้เห็นพระธาตุและเห็นความพร้อมเพรียง
ของชาวบ้านที่ช่วยกันก่อสร้างพระธาตุ จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้เข้ามากราบ
นมัสการหลวงปู่และได้ปวารณาตัวขอเป็นผู้อุปถัมภ์ ต่อมาท่านได้ให้นายช่างหน่วยเร่งรัด
พัฒนาชนบทเขียนแบบแปลนพระธาตุขึ้นนำเสนอหลวงปู่และได้ดำเนินการ
ก่อสร้างองค์พระธาตุตามแบบแปลนจนเป็นผลสำเร็จสวยงาม

พ.ศ. 2517 พลตำรวจโทวิศิษฐ์   เดชกุญชร (ยศในขณะนั้น) ราชองครักษ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ได้เดินทางตรวจเยี่ยมค่ายคุ้มครองตำบล
และชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน (ป.ช.ป.) ท่านได้เห็นองค์พระธาตุก็เกิดความ
เลื่อมใสได้ถามประวัติควาทเป็นมาขององค์พระธาตุจนถึงการก่อสร้าง และกำหนด
วันแล้วเสร็จหลังจากนั้นท่านได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่องค์พระธาตุมหาชัย และทรงเวียนเทียนรอบ
องค์พระธาตุด้วยพระองค์เอง พร้อมด้วยข้าราชบริพาร และพสกนิกรฯ

ฐานและองค์พระธาตุมหาชัยรูปทรงเป็นแปดเหลี่ยม ฐานพระธาตุกว้าง 32 เมตร
ยาว 32 เมตร มี 2 ชั้น ชั้นล่างสูง 2.50 เมตร ชั้นบนสูง 2 เมตร ฐานพระธาตุภายนอก
ใช้หินแม่รังแผ่นโตๆ นำมาถากเป็นแผ่น จำนวนทั้งหมด 5,320 แผ่น แต่ละแผ่นกว้าง 15 ซ.ม
ยาว 30 ซ.ม หนา 10 ซ.ม องค์พระธาตุสูง 10.50 เมตรรวมทั้งฐานสูง 15.00 เมตร
รวมทั้งฉัตร สูง 16 เมตร

ในปี พ.ศ. 2536 หลวงปู่ได้ดำริที่จะสร้างองค์พระธาตุเจดีย์ครอบองค์เดิม จึงได้ทำ
หนังสือถึงสำนักพระราชวังเพื่อขออนุญาตสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบองค์เดิม
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่พระอง๕ทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539
หลังจากนั้นจึงได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นในลักษณะองค์เดิม คือมีรูปทรง
แปดเหลี่ยม โดยครอบองค์เดิม ระยะห่างจากองค์เดิมกว้าง 1 เมตร พระธาตุที่สร้าง
ครอบนี้ สูงรวมฐาน 37 เมตร ที่คงรูปแปดเหลี่ยมนั้น มีความหมายเป็นปริศนาธรรม
ของหลวงปู่ คือ พระธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยม หมายถึงมรรคมีองค์แปด
และที่สูง 37 เมตร หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ 37 ประการ
(โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ) มรรค 8 มี
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ, สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ, สัมมากัมมันตะ
ทำการงานชอบ, สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ, สัมมายาวามะ ความเพียรชอบ,
สัมมาสติ ระลึกชอบ, สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ
ได้แก่ สติปัฏฐาน 4, สัมมัปปธาน 4, อิทธิบาท 4, อินทรีย์ 5, พละ 5,
โพชฌงค์ 7, มรรคมีองค์ 8, องค์พระธาตุมหาชัยองค์ใหม่ที่สร้างครอบองค์เดิมนั้น
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร ผู้แทนพระองค์เสด็จยกฉัตรพระธาตุ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

คำนมัสการพระธาตุศรีคุณ

(ตั้งนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
ทุติยัมปิ จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
ตะติยัมปิ จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
นะพุธ โมพุท พุทพุท ธาพุท ยะพุท นะมะพะธะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

 

  VATTHATPRASIT  NAWA NAKHONPANOM
 
  02/21/2019 12:38 PM