คำนิยามและการจำแนกข้อมูลที่สำคัญ
1) สถานพยาบาล หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะที่มีเตียงรับคนไข้ไว้ค้างคืน ซึ่งจัดไว้เพื่อการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบการ
กิจการอื่นด้วยการผ่าตัด ฉีดยา หรือด้วยการใช้กรรมวิธีอื่นซึ่งเป็นกรรมวิธีการประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้โดย
กระทำเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ และเป็นสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้ง
และดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ทั้งนี้ ไม่รวมสถานพยาบาลซึ่งมีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขให้ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
-----------------------------------------------------------------------------
1/ สถานพยาบาลซึ่งได้รับการยกเว้น ได้แก่ สถานพยาบาลของรัฐบาล เทศบาล สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่น
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2) โรงพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เพื่อประกอบการรักษาพยาบาลคนไข้หรือผู้ป่วย ซึ่งมีเตียงรับคนไข้ไว้
ค้างคืน และจัดให้มีการวินิจฉัยโรค การศัลยกรรม ผ่าตัดใหญ่ (major surgery) และให้บริการด้านพยาบาลเต็มเวลา


3) ประเภทของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ได้จัดจำแนกไว้เป็น 2 ประเภท คือ
(1) โรงพยาบาลและสถานพยาบาลประเภททั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาลและสถานพยาบาลแผนปัจจุบัน
หรือแผนโบราณ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ด้วยโรคทั่วไป มิได้จำกัดเฉพาะโรค
ใดโรคหนึ่ง
(2) โรงพยาบาลและสถานพยาบาลประเภทเฉพาะโรค ได้แก่ โรงพยาบาลและสถานพยาบาล
แผนปัจจุบันหรือแผนโบราณ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่คนไข้เฉพาะโรค โดยมีผู้ประกอบ
โรคศิลปะแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณในสาขาเฉพาะโรค ทำการรักษาโรคเฉพาะนั้น ๆ เช่น สาขาศัลยกรรม
อายุรกรรม กุมารเวช สูติ-นรีเวชวิทยา จักษุ โสต ศอ นาสิก จิตเวช ลาริงซ์วิทยา การผดุงครรภ์ เป็นต้น


4) ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการรักษาหรือผู้รับบริการด้วยการพยาบาล ได้จำแนกไว้เป็น 2 ประเภท คือ
(1) ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล อย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง
หรือผู้ที่ต้องเสียค่าห้องและอาหารประจำวัน ในการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

(2) ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ที่รับการบริการหรือเวชภัณฑ์อันเนื่องมาจากการรักษา
พยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกหรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล หรือผู้ที่รับการ
ศัลยกรรมผ่าตัดเล็ก (minor surgery) โดยไม่เป็นผู้ป่วยในตามนิยามข้อ (1)

5) บุคลากรของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ทั้งเต็มเวลาและบางเวลา ณวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยจำแนกเป็น 4 ประเภทได้แก่

(1) เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในระดับสูง และระดับรองลงมา ได้แก่
- ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้าตึก และผู้ตรวจการ

(2) เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการตรวจ และรักษาโรคโดยตรง ประกอบด้วย
- แพทย์
- ทันตแพทย์
- พยาบาล จำแนกเป็นพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค
- ผู้ช่วยพยาบาล
- พนักงานผู้ช่วยเหลือพยาบาล
- ผดุงครรภ์
- พนักงานพยาบาลอื่น ๆ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว
เช่น พนักงานเวรเปล พนักงานพยาบาลประจำแผนก เป็นต้น

(3) เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ
นอกเหนือจากการให้การตรวจรักษาโรคโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่เอ็กซ์เรย์นักกายภาพบำบัด
นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร โภชนากร และเจ้าหน้าที่ประจำในแผนกที่ให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น

(4) เจ้าหน้าที่บริการโรงพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
หรืองานบริการทางการแพทย์ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
พนักงานจ่ายยา พนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น


6) ประเภทของการทำงาน จำแนกไว้เป็น 2 ประเภทคือ
(1) เต็มเวลา หมายถึง ผู้ที่ทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(2) บางเวลา หมายถึง ผู้ที่ทำงานน้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
7) รายรับจากการรักษาพยาบาล หมายถึง รายรับที่ได้จากการให้บริการตรวจรักษาโรค เช่น ค่ายา ค่าแพทย์
ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ค่าเอ็กซ์เรย์และเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ค่าอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการตรวจ
รักษาโรค ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด ค่าบริบาลทารก ค่าห้อง ค่าอาหารผู้ป่วย
และค่าบริการในการรักษาอื่น ๆ เป็นต้น

8) รายรับจากเงินอุดหนุนและบริจาค หมายถึง รายรับที่ได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินอุดหนุนจากธุรกิจ
เงินบริจาคจากประชาชนและมูลนิธิหรือสมาคม

 

     

โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง
ที่อยู่ นครพนม
โทรศัพท์. (042) 536881 

โรงพยาบาลท่าอุเทน
ที่อยู่ อ.ท่าอุเทน นครพนม 48120
โทรศัพท์. (042) 581-255, 581-256 

โรงพยาบาลนครพนม
ที่อยู่ 270 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง นครพนม 48000
โทรศัพท์. (042) 511-424 โทรสาร. 511-327 

โรงพยาบาลนาหว้า
ที่อยู่ อ.นาหว้า นครพนม 48180
โทรศัพท์. (042) 597-022, 597-021 

โรงพยาบาลนาแก
ที่อยู่ อ.นาแก นครพนม 48130
โทรศัพท์. (042) 57-1235 

โรงพยาบาลบ้านแพง
ที่อยู่ อ.บ้านแพง นครพนม 48140
โทรศัพท์. (042) 591-225 

โรงพยาบาลปลาปาก
ที่อยู่ อ.ปลาปาก นครพนม 48160
โทรศัพท์. (042) 589-103 

โรงพยาบาลศรีสงคราม
ที่อยู่ อ.ศรีสงคราม นครพนม 48150
โทรศัพท์. (042) 599-230 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
ที่อยู่ 121 ม.6 ถ.ชยางกูร อ.ธาตุพนม นครพนม 48170
โทรศัพท์. (042) 54-1255-6 โทรสาร. 52-5223 

โรงพยาบาลเรณูนคร
ที่อยู่ 91/2 ม.9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร นครพนม 48170
โทรศัพท์. (042) 57-9235, 57-9052 โทรสาร. 57-9235 

โรงพยาบาลโพนสวรรค์
ที่อยู่ อ.โพนสวรรค์ นครพนม 48120
โทรศัพท์. (042) 595111, 595064, 595065
 

  VATTHATPRASIT  NAWA NAKHONPANOM
 
  08/05/2019 5:52 PM