ประวัติวัดธาตุประสิทธิ์
	วัดธาตุประสิทธิ์ แต่เดิมชื่อ “วัดธาตุ” ตั้งขึ้นพร้อมกับการสร้างบ้านนาหว้า เมื่อครั้งไทญ้อจากเมืองปุ่งลิง  อพยพหาทำเลสร้างบ้านเมือง จนมาพบทำเลบริเวณบ้านนาหว้าปัจจุบัน มีเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาในสมัยใด ลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ฐานเจดีย์กว้างด้านละประมาณ ๗ เมตร เท่ากันทั้งสี่ด้าน สูงประมาณ ๓๐ เมตร ฐานซ้อนกันเป็นชั้นๆ อิฐที่ใช้ทำการก่อสร้างเป็นอิฐขนาดใหญ่ มีซุ้มจัตุรมุข เชื่อว่าแต่เดิม คงมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ พระเจดีย์องค์นี้มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์วัดศรีบุญเรือง บ้านเวียงคุก หรือเจดีย์วัดนาค ชานนครเวียงจันทน์ สันนิษฐานว่า อาจสร้างรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่เจดีย์ในอีสานสมัยโบราณส่วนใหญ่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากกษัตริย์ล้านช้าง ได้แก่ พระเจ้าโพธิสาร พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (เจ้าเชษฐวังโส) พระเจ้าบัณฑิตโพธิสารหรือ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ ๒ (ตำนานธาตุโพ่น เรียก พระยาแสนหลวงนคร ตำนานธาตุพนม  เรียกพระเจ้านครหลวงพิชิตทศทิศราชธานีศรีโคตรบูรหลวง หรือพระเจ้าขัติยวงศาราชบุตร มหาฤาไชยไตรทศฤาเดชเชษฐบุรีศรีโคตรบูรณ์หลวงก็เรียก นามเดิมคือเจ้าองค์หล่อ) พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช เป็นต้น
“ทยฺยชาติยา สามคฺคิยํ  สติสญฺชานเนนโภชิสิยํ  รกฺขนฺติ”แปลว่า “คนชาติไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยความมีสติ สำนึก อยู่ในความสามัคคี”